Historie školy
Historie školy

S výstavbou budovy se začalo již v roce 1912-13 a po jejím dokončení sloužila jako vojenský lazaret raněným vojákům 1. světové války. Teprve v roce 1919 bylo v části budovy zahájeno vyučování "České obecné chlapecké školy" a ještě v tomtéž roce bylo v budově školy otevřeno Městské reformní reálné gymnázium a v roce 1920 navíc německá obecná škola smíšená.Foto zobrazuje budovu školy ve 30. letech minulého století.

Městské reformní reálné gymnázium bylo v r. 1923 zestátněno a za dva roky v r. 1925 ústav zaujal celou školní budovu. Historie tohoto ústavu trvá do r. 1934, kdy dochází pro nedostatek míst k výměně se státní německou reálkou na tř. Čs. legií. Německá reálka v naší budově sídlila do r. 1936, kdy byla změněna na státní československé reálné gymnázium, které bylo otevřeno 1. třídou. Toto gymnázium zde bylo až do r. 1953 s výjimkou válečných let  1943-45. Už v roce 1938/39 byl ústav zasažen událostmi politických změn. Ústavy na území Ostravy a v jejím okolí byly zabrány Německem a studenti se hlásili na gymnázium do Přívozu. Poslední maturitní ročník končil ve šk.r. 1942/43, kdy budova musela být uvolněna pro německou obecnou školu. Koncem 2. světové války byla budova obsazena německým vojskem, po osvobození vojenskými běženci a později sloužila za tábor německých žen určených k odsunu.

Nový školní rok začal s nepatrným zpožděním 21.9.1945 opět jako státní reálné gymnázium a to až do r. 1953, kdy došlo k reorganizaci školství a novým školským zákonem byla škola přeměněna v 2. osmiletou střední školu, ve šk.r. 1959/60 na základní devítiletou školu.

Všechny změny a střídání osazenstva ve školní budově i samotný zub času se na školní budově začínal nepříznivě projevovat. Budova nutně potřebovala opravu. Stísněné prostory chodeb, zapříčiněné klecovými šatnami bylo nutné řešit. To se podařilo vybudováním šaten ve sklepních prostorách. Zrušením různých příček se šatny zvětšily a tyto jsou zachovány dosud. 15.12.1973 se začala provádět generální oprava budovy, přístavba školních dílen a byla vybudována cvičná kuchyň a jídelnička pro výuku žáků. Nezpevněný školní dvůr byl zásluhou SRPŠ vyasfaltován a na něm bylo vybudováno malé školní hřiště. Dočasná dřevěná budova školních dílen na dvoře byla zbourána a na jejím místě a části školního pozemku Městský stavební podnik postavil budovu o 2 patrech, která jim sloužila jako jídelna a schůzovací či kulturní středisko.

V r. 1982/83 dochází opět ke změně ve školní docházce a žáci zde plnili 8 let povinné docházky. Po dostavění nedalekého sídliště se zvětšil příliv žáků a školní prostory začaly být malé. To se vyřešilo v r. 1992, kdy začala přestavba budovy Městského stavebního podniku na původním školním dvoře a v r. 1994 byla předána naší škole. S původní budovou tvoří jeden celek. Je spojena přístavbou krčkem, takže není nutné chodit přes školní dvůr. Vzhled této budovy je přizpůsoben architektuře původní stavby na Gebauerově ulici. Škola tak získala prostory určené pro výuku 1. stupně, odborné učebny jazyků, sborovnu pro vyučující na 1. stupni, získaly se prostory pro knihovnu, kabinety a také školní družinu a jídelnu, která byla do té doby na Kosmově ulici, v oblasti hygienicky nevhodné.

Ve školním roce 1995/96 naši žáci opět plní 9 let povinné školní docházky. Školní rok 1997/98 probíhal ve ztížených podmínkách - povodeň r. 1997 zachvátila školu a voda zaplavila suterén s kotelnou, žákovskými šatnami, učebnami dílen, cvičnou kuchyň, klubovnu a sklad nábytku. Bylo zničeno veškeré zařízení i učební pomůcky. Také se vzdula parkety v tělocvičně, takže musela být vyměněna podlaha, současně se renovovalo i sociální zařízení tělocvičny a byla provedena oprava prostorů pod tělocvičnou.

Tímto faktem byla poznamenána výchovně vzdělávací práce a vyučování některých předmětů muselo probíhat v náhradních prostorách.

V průběhu roku 2008 došlo k rekonstrukci školního hřiště: byl položen umělohmotný povrch, hřiště bylo ohrazeno bočnicemi a vrchní sítí a nalajnováno pro různé druhy sportovních aktivit. Hřiště v současnosti vedle žáků školy využívá i široká veřejnost. Zároveň byl vnitřní areál školy doplněn o venkovní posezení s krytým altánem s pergolou a pro děti mladšího věku zde vzniklo dětské minihřiště s interaktivními prolézačkami včetně skluzavky.

O rok později kompletní nákladnou rekonstrukcí prošla zdravotechnika v obou budovách školy. V rámci této mnohamilionové akce, financované městským obvodem, zásadní změnou prošla veškerá sociální zařízení školy včetně zázemí pro družinu i technický personál školy.

Zpracovala Mgr. Zdenka Vinzensová a kol.

© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658