Pro rodiče
PŘÍSTUP RODIČŮ DO ŠKOLNÍHO AREÁLU
Vážení rodiče,
informujeme vás o tom, že vstup do venkovního areálu školy na pracovišti Gebauerova je z bezpečnostních a provozních důvodů možný ve dnech školního vyučování jen dle následujícího časového rozpisu:
7,40 – 8,00 h
11,40 – 12,00 h
12,35 – 13,00 h
13,30 – 15,00 h
Vstup do venkovního areálu školy je možný jen za účelem vyzvedávání žáků 1.stupně po skončení výuky a vyzvedávání žáků ze školní družiny – nezdržujte se ve venkovním areálu školy, všechna zařízení venkovního areálu slouží výukovým činnostem školy, ne potřebám rodičů!!!!
V nutných případech mimo otvírací dobu venkovního areálu je vstup možný pouze hlavním vchodem školy.
Cizím osobám vstup přísně zakázán!!!
platnost od 1. 9. 2018
POVINNOSTI RODIČŮ při plnění povinné školní docházky

Rodiče dítěte jsou povinni s dítětem, jehož věk dosáhl 6-ti let, zúčastnit se zápisu do 1. třídy, který vyhlašuje škola. Tato povinnost platí i pro případ, kdy má rodič pochybnosti o dostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti svého dítěte a chtěl by nástup školní docházky o rok odložit. V tomto případě dostane u zápisu doporučení pro pedagogicko-psychologickou poradnu, kde bude způsobilost dítěte odborně posouzena. Podle doporučení ped.-psych. poradny pak může být rozhodnuto o odkladu.

Rodiče jsou povinni dbát, aby dítě docházelo do školy pravidelně a včas.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých žákovi nebo jeho rodičům, požádají rodiče žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Nemůže-li se zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, jsou rodiče žáka povinni nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka. /Vyhláška č.291/199 Sb.,o základní škole,§3/

Povinností rodičů je též vyjádřit se k přihlášce žáka na střední školu nebo učiliště.

Povinnosti rodičů může rovněž vykonávat zákonný zástupce, což může být někdo z prarodičů nebo osoba určena soudem (v případech neplnění rodičovských povinností vlastními rodiči).

Důležité:
Chcete-li své dítě uvolnit během vyučování (např. návštěva lékaře apod.), je třeba v každém případě písemně o uvolnění požádat.

Tento zdánlivě byrokratický požadavek plyne z důležité odpovědnosti, kterou škola má během celé vyučovací doby (dle rozvrhu v žákovské knížce) za svěřené děti. Ústní prohlášení dítěte např., že jde s maminkou…(k lékaři, na úřad atd.) v žádném případě nestačí.
Podmínky omlouvání absence žáků jsou stanoveny ve Školním řádu, výňatek z něj najdete ZDEJAKÝ JE RECEPT NA ÚSPĚCH VE ŠKOLE
Prvňáček udrží pozornost jen třicet minut, pomoc při učení často potřebují i starší děti

Stanovíme pevný režim dne
Dítěti nejvíc pomůže, když ho naučíme, jak se má učit. Stanovíme mu režim dne a vymezíme čas na přípravu. Měla by to být pravidelná doba v odpoledních hodinách, kdy je po celodenní školní námaze znovu v kondici. Pokud nemá úkoly, mělo by si alespoň zkontrolovat aktovku na příští den.

Není dobré aby si chystalo pomůcky na poslední chvíli. Mohlo by na něco zapomenou, a pak by nastala stresová situace. Některé matky školákovi chystají všechno samy, tím z něj ale sejmou odpovědnost za povinnosti a brzdí jeho samostatnost.

Začínáme s oblíbeným předmětem
Pokud má dítě na příští den víc úkolů, mělo by začít s nejoblíbenějším a nejméně problémovým předmětem. Příznivě se tím naladí, protože ho zvládne snadno, rozcvičí se a dostane se do pracovního tempa.

Poté by měl následovat úkol nejobtížnější, na který se musí nejvíc soustředit. Nakonec by se měl věnovat středně těžkým předmětům.

Ukazuje se, že nejčastěji školákům chybí vůle, schopnost soustředit se a motivace. U těch nezodpovědných je třeba posilovat hlavně volní vlastnosti. Nejlépe toho docílíme vhodnou mimoškolní zájmovou činností. Vůli získává dítě např. sportem, pozornost zase velmi dobře trénuje hra na hudební nástroj.

K soustředěné práci však nelze dítě nutit. Nepozornost je jakýsi obranný mechanismus dítěte proti přetížení.

Za úzkostné děti se musí rozhodnout
Děti úzkostné a přepečlivé potřebují klidné rodinné zázemí nejvíc. Rodiče často chybují, když svému úzkostnému a příliš zodpovědnému potomkovi ponechají svobodný prostor k rozhodování. Svobodné rozhodování ho totiž vede k ještě větší úzkosti a přehnanému pocitu osobní odpovědnosti. Za takové dítě by měli rozhodovat rodiče, např. v kolik hodin a jak dlouho se bude učit, co udělá potom. Odpovědnost se tím přesune na ty silnější a dítě se tím zklidní.

Místo biflování logické myšlení
Výborná mechanická paměť je příznačná pro malé děti. S přibývajícím věkem je vystřídána pamětí logickou a dítě se učí zapamatovávat si uvědoměle, odlišit podstatné od nepodstatného, aktivně si vzpomínat. Pokud se dítě učí mechanicky i ve vyšších třídách, může se mu stát, že při zapomenutí jediného slova si na další text nevzpomene.

Je proto nutné biflování nazpaměť nahradit logickou pamětí. Objasníme mu vztahy i logické vazby učiva a naučíme ho sestavit si pracovní osnovu, ve které budou na sebe hlavní body logicky navazovat. Pomocí takovéto osnovy by mělo látku vlastními slovy reprodukovat.

Pokud mu to opravdu nejde, měli bychom se pokusit objasnit látku na podobném úkolu. Na případné chyby by mělo přijít už samo, sebekontrolou. Někdy je třeba, aby si k pochopení zopakovalo učivo z minulého roku. Stává se však, že učivu nerozumí ani rodiče. Tehdy si ověříme, zda probíranou látku pochopili spolužáci. Jestliže učivu nerozumí jen naše dítě, obrátíme se na učitele s žádostí o pomoc a případně mu zajistíme doučování.

Mateřštinu je třeba stále kultivovat
Chceme-li, aby se dítě ukázalo v co nejlepším světle, hodně záleží na jeho vyjadřovacích schopnostech. Měli bychom si všímat, jak mluví, a kultivovat jeho vyjadřování. Děti mají tendenci užívat ve svém slovním projevu neustále jeden výraz či nadměrně ukazovací zájmena,vyjadřují se v  holých větách a používají nepřesné výrazy. Nestačí na to jen dítě upozorňovat a opravovat je, ale je třeba přimět ho k četbě.

Neočekávejme však od školáka víc, než na co jeho schopnosti stačí. Někdy se za neúspěchy může skrývat snížené nebo nerovnoměrné nadání. Pokud máme podezření na některou specifickou poruchu, nebo když nadměrně neklidné a nesoustředěné, obrátíme se na pedagogicko-psychologickou poradnu.NEZBYTNÝ JE PRAVIDELNÝ REŽIM
A VYMEZENÝ ČAS NA UČENÍ.
  • Školák nemůže zcela ovlivnit, jakou známku dostane. Proto nelze po něm chtít, aby nosil samé jedničky a dvojky. Vyžadovat se ale dá, aby se pravidelně učil a dodržoval stanovený režim.
  • Neměli bychom jej přetěžovat, nadměrné vysedávání nad učením vede k lelkování. Mladší školák se plně soustředí 45 min a prvňáček jen 30 min. Po této době potřebuje přestávku.
  • Nedovolíme, aby svou pozornost tříštil vykonáváním několika činností najednou, např. čtením nebo kreslením při sledování televize.
  • Při přípravě do školy mu vytvoříme klidné zázemí.
  • Přítomnost rodiče poskytne školákovi morální oporu. Pokud dítě potřebuje konkrétní pomoc, je třeba mu ji poskytnout. Některé děti potřebují učivo objasnit, jiným postačí vyzkoušet ze slovíček... Postupně ho však vedeme k samostatnému učení a přípravu na školu pravidelně kontrolujeme.


Něco o výživě školáků
© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658