Školská rada
Školská rada - funkční období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
Členové školské rady
za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Aleš Pavelka, Mgr. Jiří Šebesta
za zákonné zástupce nezletilých žáků: Jozef Ištok, Simona Kandráčová
za zřizovatele školy: Liběna Hájková, Alena Klepšová

Volby do Školské rady pro období 2018-2020

27. listopadu 2017
Výsledky řádných voleb do Školské rady:
Volební komise spočítala hlasy s těmito výskedky:
Za pedagogické pracovníky - Věra Machanová získala 11 hlasů, Aleš Pavelka získal 26 hlasů, Lenka Podvojská získala 9 hlasů, Jiří Šebesta získal 13 hlasů.
Za zákonné zástupce žáků - Jozef Ištok získal 25 hlasů, Simona Kandráčová získala 11 hlasů, Robert Kuman získal hlasů 5, Daniela Pulková získala 4 hlasy, Sára Siváková získala 11 hlasů, Kamila Švenková získala 4 hlasy. Protože došlo k rovnosti hlasů pro Simonu Kandráčovou a Sáru Sivákovou, byla na základě bodu 10 článku III. Volebního řádu losem zvolena Simona Kandráčová.
Členy Školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 se stávají:
 • za pedagogické pracovníky
 • 1. Mgr. Aleš Pavelka
  2. Mgr. Jiří Šebesta
 • za zákonné zástupce žáků
 • 1. Jozef Ištok
  2. Simona Kandráčová

8. listopadu 2017
Po ukončení 1. kola voleb byla sestavena následující kandidátní listina

25. října 2017
Vyhlášení voleb do Školské rady

Činnost školské rady ve školním roce 2016-2017:
V září 2016 proběhla doplňující volba člena Školské rady - zástupce nezletilých žáků, paní Renata Lešková, ukončila svou činnost ve Školské radě k 31. 8. 2016, protože její děti přestoupily na jinou školu. Z navržených kandidátů Jolany Kreiselové a Simony Mizerové byla v pátek 30. září 2016 členem Školské rady za zákonné zástupce žáků zvolena Simona Mizerová.
V průběhu školního roku nedostala Školská rada žádné podněty ze strany rodičů, zřizovatele či kontrolních orgánů. Většinově se tedy zabývala změnou školních dokumentů, které vycházely ze změny zákonů a vyhlášek týkajících se škol. Školská rada konstatovala, že všechny změny byly řádně implementovány do školních dokumentů. Bohužel školská rada nehodnotí smysluplnost změn, které vyplývají z právních předpisů. Změna, která se týká možnosti zařazování do přípravných tříd pouze dětí s odkladem školní docházky, je pro naše žáky nevhodná, protože nezohledňuje místní specifika. Stejně tak školská rada považuje za chybné ministerstvem plánované zrušení pozice asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky. Na druhé straně školskou radu potěšilo opětovné zařazení povinné výuky plavání. Na svých zasedáních se členové také seznámili s mimoškolními aktivitami a zapojením školy do různých projektů.

Zápisy ze zasedání školské rady a voleb členů školské rady:
 • zasedání 18. 1. 2018 a prezenční listina
 • zasedání 15. 6. 2017 a prezenční listina
 • zasedání 6. 10. 2016
 • zasedání 2. 6. 2016
 • zasedání 8. 10. 2015
 • zasedání 27. 1. 2015
 • výsledky voleb pro období 2015 - 2017
 • zasedání 14. 10. 2014
 • zasedání 3. 10. 2013
 • zasedání 29. 8. 2013
 • zasedání 9. 10. 2012
 • zasedání 26. 1. 2012
 • výsledky voleb z 10. 11. 2011; doplňkové volby
 • zasedání 4. 10. 2011
 • zasedání 28. 4. 2011
 • zasedání 14. 10. 2010
 • zasedání 22. 4. 2010


 • Doplňující volby do Školské rady pro období 2015-2017
  4. října 2016
  Členem školské rady za zákonné zástupce žáků se stala Simona Mizerová.

  26. září 2016
  Doplňující volby člena Školské rady Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizace z řad zákonných zástupců žáků se budou konat v pátek 30. září 2016 v době od 7:30 do 12:00 hodin. Hlasovací lístky i volební urna jsou k dispozici na sekretariátu školy, pracoviště Gebauerova.

  13. září 2016
  Uzavření kandidátní listiny; navržení kandidáti: Jolana Kreiselová a Simona Mizerová.

  20. červen 2016
  Zástupce nezletilých žáků paní Renata Lešková ukončí svou činnost ve Školské radě k 31. 8. 2016 z důvodu přestupu jejích dětí na jinou školu. 30. září 2016 proběhne doplňovací volba zákonného zástupce nezletilých žáků a to formou volebních lístků, které budou vydány zákonným zástupcům žáků. Termín odevzdání hlasovacích lístků je nejpozději 30. 9. 2016 do 12 hodin.
  Součástí tohoto oznámení je také výzva volební komise určená zákonným zástupcům žáků k nominaci kandidátů pro doplňující volbu člena Školské rady Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizace z řad zákonných zástupců žáků. Své návrhy na kandidáty předejte prosím osobně třídním učitelům, případně vedení školy nebo je adresujte elektronickou poštou na školní email.
  Termín pro uzavření kandidátní listiny je 12. září 2016. V souladu s volebním řádem školské rady bude kandidátní listina zveřejněna nejméně 14 dnů před konáním volby.


  © 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658