Projekty > Projekty
Aktuální projekty
 1. Dejme dětem další šanci

  logo

  Od 1. 8. 2017 realizuje naše škola projekt Dejme dětem další šanci s reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005249, v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.
  Výzva má za cíl podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat společné vzdělávání. Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné učení škol a pedagogů a personální podporu škol.
  V období dvou let budou realizovány šablony:
  II./1.1 Školní asistent
  II./2.1 DVPP
  II./2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů
  II./2.11 Tandemová výuka
  II./2.12 CLIL ve výuce
  II./2.13 Nové metody ve výuce
  II./2.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 2. Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ Gebauerova, Ostrava

  logo_ostrava!!!

  V roce 2017 získala naše škola dotaci na realizaci projektu Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ Gebauerova, Ostrava; kód 16/1147. Příspěvek byl poskytnut Statutárním městem Ostrava ve výši 40.000,- Kč v rámci dotací v oblasti školství.
  Finanční prostředky jsou čerpány na volnočasové aktivity pro žáky, zejména na činnost tanečního kroužku (pořízení kostýmů, účastnické poplatky a startovné na soutěžích atd.), který reprezentuje naši školu na veřejných vystoupeních. Dále byla dotace využita na obnovu vybavení školního klubu a jeho provoz, o který je mezi žáky velký zájem a je hojně navštěvován.
  Finanční prostředky z dotací města tak přispívají k rozmanitější a lepší činnosti školního klubu a tanečního kroužku. Naši žáci tak můžou s lepším vybavením a v příznivějším prostředí trávit svůj volný čas a smysluplně ho tak naplnit.
  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. 3. GRAMMY
  logo
  Naše škola je zapojena do projektu „GRAMMY“ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620.
  Projekt je realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019.
  Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě.
  Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků.
  Specifickými cíli a současně aktivitami projektu jsou:
  • Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ
  • Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ
  • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ
  • Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů
  • Rozvoj exekutivních dovedností
  • Rozvoj jazykové gramotnosti

  Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p.o. ve spolupráci s 11 partnerskými školami.
  Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu ZDE.

  Naše škola v rámci projektu realizuje tyto aktivity:

  Název klíčové aktivity Název volnočasové aktivity
  Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ Klub rozvoje čtenářské gramotnosti
  Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ Klub rozvoje matematické gramotnosti
  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ Klub - Škola jako centrum komunity
  Rozvoj exekutivních dovedností Kroužek "Aerobic"
  Kroužek "Taneční" 4. Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
  logo  
  Od školního roku 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212. Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. 5. Školní projekt (Ovoce a mléko do škol)
  Ovoce do škol Mléko do škol
  Naše škola se od 1. 9. 2013 zapojila do projektu Ovoce do škol. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol.
  Děti dostávají čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo balené ovocné a zeleninové šťávy. Tyto produkty dostávají děti zcela zdarma. Pokud děti dostanou ovoce či zeleninu zabalenou v krabičce, na tácku či v sáčku, na etiketě bude vždy uvedeno datum balení.
  Dodavatelem produktů pro naši školu bude Ovocentrum z Valašského Meziříčí.
  Podrobnější informace o projektu získáte ZDE.
  Vláda schválila 8.3.2017 spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT. Vládní nařízení č. 74/2017 Sb. je platné od 15.3.2017 a zavádí změny pro školní rok 2017/2018.
  Od září 2017 dostávají naši žáci vedle ovoce a zeleniny nově také mléko a mléčné výrobky. Nárok na ně od tohoto data mají všechny děti základních škol včetně přípravných tříd. Zdarma je nadále ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré, nově také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh).

Ukončené projekty
 1. S obědem je škola veselejší
  Naše škola se zapojila prostřednictvím organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. do „Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol“ v roce 2016 vyhlášeného MŠMT.
  Cílem projektu byla podpora školního stravování žáků základních škol – dětí ohrožených sociálním vyloučením na území měst Ostravy, Šumperku a Hanušovic. Cílem projektu bylo i zvýšení kvality školní docházky podpořených dětí.


 2. Do přírody za zdravím II


  V termínu od 7. 11. do 12. 11 se 80 žáků naší školy zúčastnilo ozdravného pobytu - školy v přírodě- v Horní Bečvě. Ozdravný pobyt byl realizován v rámci projektu „Do přírody za zdravím II“. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancován městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.


 3. Koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy Hodnocení činnosti - září 2008
  Hodnocení činnosti za školní rok 2008/2009
  Hodnocení činnosti za školní rok 2009/2010
  Tento projekt byl k 30. 6. 2010 ukončen, navazoval na něj projekt Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí


 4. Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí Podrobnosti o projektu


 5. Škola pro život Podrobnosti o projektu
  Informace o akcích uspořádaných v rámci realizace projektu a následné udržitelnosti najdete ZDE
  Výstupy projektu - sborníky, jsou dostupné na TÉTO stránce.


 6. Modernizace školských zařízení Podrobnosti o projektu


 7. EU peníze do škol
  Podrobnosti o projektu

 8. Správný obor - základ úspěchu

  Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014. Projekt je zaměřen na žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří stojí před volbou budoucího povolání (týká se žáků, kteří v letošním školním roce 2013/2014 navštěvují 7. a 8. třídu). Účel projektu:
  - rozvoj kariérového poradenství ve školách,
  - orientace žáků na vhodnou volbu povolání,
  - zaměření na prevenci před předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
  Podrobnější informace o projektu najdete ZDE.

 9. Školní mediátoři


  V období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 jsme realizátorem projektu „Školní mediátoři“. Tento projekt je financován z prostředků Statutárního města Ostravy v rámci účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her pro r. 2014 - oblast SOCIÁLNÍ PÉČE a je také v souladu s filozofií programu Sociální inkluze Ostrava!!! - zejména pilíř Vzdělání (Program Sociální inkluze Ostrava).
  Cíl projektu:
  Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou pozic školních mediátorů a prostřednictvím jejich působení efektivně a adekvátně reagovat na problémovou situaci v sociálně vyloučené lokalitě se záměrem výskyt problémových jevů, které se týkají žáků ZŠ a jejich rodin (záškoláctví, drobná kriminalita, konflikty s okolím ad.) minimálně snížit, v ideálním případě tyto problémy zcela odstranit a přispět tak v místě realizace projektu k celkovému zlepšení bezpečnostní situace. Předpokladem pro naplnění cíle je také zapojení pozice školního mediátora do stávajícího systému prevence kriminality na lokální úrovni, v rámci kterého probíhají jednání Policejních buněk a zahájit jejich spolupráci se stávajícími subjekty, které v tomto systému již nyní participují (PČR, MP, OSPOD, APK ad.). To by mělo vést ke koordinovanému synergickému působení na rodiny s dětmi, u kterých se reálně objevuje riziko protiprávního jednání. Adresným působením školních mediátorů dojde k rozvoji a posílení zodpovědnosti rodičů problémových žáků za jejich výchovu a chování jak ve škole, tak mimo ni. To ve výsledku povede k eliminaci problémových vzorců chování, k jejichž osvojení u mnoha žáků došlo i tím, že většinu života se téměř nepohybují mimo prostředí sociálně vyloučené lokality.
  Mimo to by konkrétními kvantifikovatelnými výstupy projektu měl být pokles neomluvené absence ve škole a pokles nepřítomnosti rodičů na výchovných komisích. Realizace projektu „Školní mediátoři“ je pro školu vhodným doplněním komplexních aktivit, které škola již nyní realizuje ve snaze co nejvíce přispět k řešení problémové situace v sociálně vyloučené lokalitě (Předního) Přívozu. V případě, že se prokáže efektivita projektu, předpokládá se rozšíření realizace projektu na další školy s vyšším počtem žáků ze sociálně vyloučených lokalit.
  Další informace o projektu najdete ZDE

 10. Škola s místem pro všechny


  Bližší informace o projektu můžete zjistit v popisu projektu (formát pdf).
  Informace o akcích uspořádaných v rámci realizace projektu najdete ZDE
  Výstupy projektu (sborníky):
  Sborník námětů pro práci s interaktivní tabulí SMART board
  Sborník dobré praxe: pedagog – asistent
  Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ
  Metodické listy – Dramatická výchova na škole

 11. Výzva 56. - Rozvoj čtenářství a podpora výuky na ZŠ Ostrava

  Naše škola se zapojila do projektu MŠMT Výzva 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, která je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání vč. matematiky. Podpora umožní příjemcům zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků a dále rozvoj jazykových a odborných kompetencí pedagogů. Projekt s reg. číslem CZ.1.07/1.1.00/56.2038 a názvem Rozvoj čtenářství a podpora výuky na ZŠ Ostrava je na naší škole zaměřen na dvě klíčové aktivity: 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  Podrobné informace o tomto i dalších ESF projektech najdete na stránce o projektech financovaných z EU.


© 2008 Základní škola, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 134 328, mobil: 731 152 658